Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις εξελίξεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και έχει αναπτύξει ερευνητικές δραστηριότητες τόσο εντός της ίδιας της εταιρείας, όσο και σε στενή συνεργασία με πανεπιστημιακά εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και εξειδικευμένες ξένες επιχειρήσεις. Συνεργάζεται συστηματικά με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, καθώς και με καταξιωμένες εταιρείες του εξωτερικού στους τομείς των συνθετικών γαλακτωμάτων, της τηλεματικής και συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής. Ο κύριος όγκος των ερευνών γίνεται σε συνεργασία με τα προαναφερθέντα ιδρύματα ενώ η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο εργαστήριο που περιλαμβάνει το βασικό εξοπλισμό για έρευνα, μελέτη σύνθεσης ασφαλτικών μιγμάτων για αντιολισθηρούς λεπτοτάπητες και ποιοτικό έλεγχο ασφαλτικών γαλακτωμάτων. Η εταιρεία αφιερώνει για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη κατά μέσο όρο το 1,5 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων των έγχρωμων λεπτοταπήτων στην αντιμετώπιση του φαινομένου της θερμικής νησίδας, η εταιρεία έχει πρόσφατα ολοκληρώσει εργαστηριακές έρευνες σε συνεργασία με το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Για την περαιτέρω διερεύνηση έχει υποβάλει -σε συνεργασία με το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλους φορείς -προτάσεις στα ερευνητικά προγράμματα της Γ.Γ.Ε.Τ. που ολοκληρώνουν τις εργαστηριακές έρευνες και τις συμπληρώνουν με πιλοτικές εφαρμογές επί του πεδίου.

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Ε.Κ.Ε.Τ.Α, η εταιρεία αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές σε θέματα τηλεματικής για τη διαχείριση κυκλοφορίας, τον τηλε-έλεγχο παρόδιου εξοπλισμού και τη χρήση νέων τεχνολογιών για την ψηφιακή καταγραφή και απεικόνιση οδικών δικτύων.

Αποτέλεσμα αυτής της διαρκούς έρευνας και των μακρόχρονων συνεργασιών είναι η ανάπτυξη τεχνογνωσίας μοναδικής στον Ελληνικό χώρο και η εφαρμογή της στην πράξη με ιδιόκτητο εξοπλισμό και ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.